56 hotellin asiakaspalvelu / hotel receptioning

Hotellin asiakaspalvelu on yksilölaji, jossa kilpailijat suorittavat erilaisia hotellin vastaanoton tehtäviä. Niitä voivat olla esimerkiksi varauksiin liittyvät toiminnot, check-in vaiheen hoitaminen, haasteelliset asiakastilanteet ja reklamaatioihin vastaaminen. Kaikki tehtävät toteutetaan mahdollisimman työelämälähtöisesti ja asiakkaita esittävät palkatut ammattinäyttelijät. Kilpailijat saavat eteensä myös yllättäviä tilanteita ja pääsevät testaamaan ongelmanratkaisukykyjään. Kielenä on englanti, joten sen sujuva osaaminen on oleellista kilpailuihin osallistumisessa.

kilpailija Jaana Säkki

EKSPERTTI Petri HÖRKKö

Tukijat